Denumire:
       „Restaurarea, reabilitarea, conservarea şi amenajarea unui spaţiu expoziţional în cadrul Monumentului Crucea comemorativă a Eroilor români din Primul Război Mondial (Monumentul eroilor ,,Crucea Caraiman" /Monumentul Eroilor (Crucea) de pe Vârful Caraiman)”.

Costuri:
            Valoarea totală a propunerii de proiect este de peste 19 milioane lei, din care suma de peste 16 milioane lei reprezintă valoarea finanţării externe nerambursabile, iar suma de aproximativ 3 milioane lei reprezintă valoarea cofinanţării cheltuielilor eligibile asigurată de Ministerul Apărării Naţionale.
 
    
Sursa de finanţare:
       Finanţare europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.  

Istoricul proiectului
       Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial, construită între anii 1926-1928 pe Muntele Caraiman, la iniţiativa regelui Ferdinand şi a reginei Maria, ,,întru slava şi memoria eroilor prahoveni căzuţi în Primul Război Mondial, 1916-1918, pentru apărarea patriei”, a devenit reper al Văii Prahovei şi unul din simbolurile naţionale.
       Monumentul este inclus în grupa A a Listei monumentelor istorice (monumente istorice de valoare naţională sau universală), iar la această dată se află într-o stare avansată de degradare şi are nevoie de reparaţii majore.
       De-a lungul timpului au existat iniţiative pentru reabilitarea monumentului, cum ar fi încercarea Primăriei Buşteni din anul 2014 de a obţine finanţare din fonduri norvegiene, dar niciuna nu a fost încununată de succes.
       Ideea implicării Ministerului Apărării Naţionale în reabilitarea acestui monument a fost adusă în atenţie, în decembrie 2014, de către domnul Alexandru Bartoc, preşedintele Fundaţiei Culturale Bartoc, în urma audienţei la secretarul general al ministerului, Codrin-Dumitru Munteanu. La momentul respectiv monumentul se afla în domeniul public al oraşului Buşteni, judeţul Prahova, şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Buşteni.
       A urmat o serie întreagă de demersuri la nivel instituţional care s-au concretizat, în cele din urmă, cu transmiterea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a monumentului, unul din argumente fiind şi faptul că reabilitarea este condiţionată de participarea în cadrul manifestărilor şi activităţilor dedicate sărbătoririi în anul 2018 a Centenarului Marii Uniri.
       Documentele care au stat la baza acestei decizii sunt Memorandumul din 29.01.2016, aprobat de către Guvernul României, şi Hotărârea Consiliului Local al oraşului Buşteni nr. 54 din 26.02.2016.
       În acest context, Ministerul Apărării Naţionale, prin Secretariatul general, a identificat oportunitatea obţinerii de finanţare europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, ceea ce permite realizarea de economii importante la bugetul de stat.
       Pentru asigurarea condiţiilor de finanţare din instrumente structurale a proiectului de investiţie imobiliară, s-a constituit un grup de lucru coordonat la nivelul ministerului de secretarul general.
       În același sens, la nivel instituțional a fost înființat Biroul proiecte cu finanțare externă, domeniul fondurilor europene fiind inclus în atribuțiile Secretariatului general.
       Într-un timp relativ scurt, condiţionat de termenul de depunere a cererii de finanţare, au fost achiziţionate de către Direcţia domenii şi infrastructuri serviciile de elaborare a documentaţiei tehnico-economice şi de scriere a proiectului, a fost actualizată documentaţia tehnică faza DALI (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) şi a fost obţinut certificatul de urbanism.
       De asemenea, sub coordonarea Secretariatului general, au fost obţinute avizele pe documentaţia tehnică de la instituţiile abilitate, astfel încât au putut fi îndeplinite criteriile pentru întocmirea cererii de finanţare.
        Nu în ultimul rând, au fost realizate demersuri pentru includerea monumentului ca iniţiativă strategică în Planul sectorial al Ministerului Apărării Naţionale pentru anul 2016 şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin Hotărârea Guvernului nr. 482/2016.
       Cu toate dificultăţile întâmpinate (fiind primul proiect de acest gen în cadrul ministerului), în data de 24.08.2016, a fost depusă cererea de finanţare la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
       Agenţia a respins, iniţial, cererea de finanţare pe motiv că nu a fost prezentată Hotărârea Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici. Ministerul Apărării Naţionale a contestat respingerea cererii de finanţare deoarece, potrivit art.42, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi cu valori cuprinse între 5 milioane lei şi 30 milioane, în acest caz încadrându-se şi  reabilitarea monumentului ,,Crucea Caraiman”, se aprobă de ordonatorul principal de credite, respectiv ministrul apărării naţionale. Drept urmare, Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional a admis contestaţia constatând nelegalitatea respingerii cererii de finanţare.
       Proiectul propune o serie de intervenţii absolut necesare asupra monumentului, unele directe, cu rol de asigurare a integrităţii şi stabilităţii structurii, altele indirecte, cu rolul de a înlătura factorii care pun în pericol starea monumentului.
       În acest sens, pentru asigurarea conformităţii şi calităţii proiectului de restaurare a monumentului şi pentru a elimina riscul efectuării unor lucrări necorespunzătoare, Ministerul Apărării Naţionale, prin Secretariatul general, a încheiat, în data de 27.10.2016, un protocol de colaborare cu Institutul Naţional al Patrimoniului şi au fost cooptaţi în echipa de realizare a studiilor specialişti recunoscuţi în acest domeniu.
       Prin acţiunile realizate până acum şi cele care vor urma dorim să punem în valoare Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial şi să redăm forţa de expresie a acesteia, în ciuda atitudinii de ignorare la care a fost supusă de-a lungul timpului.


Obiectivul general al proiectului:
       Proiectul de restaurare, reabilitare, conservare şi amenajare a unui spaţiu expoziţional în cadrul monumentului Crucea Comemorativă a Eroilor Români din Primul Război Mondial, iniţiat şi coordonat de Secretariatul general/M.Ap.N., are ca obiectiv general promovarea istoriei naţionale şi conservarea, protejarea şi valorificarea acestui monument cultural şi istoric de referinţă pentru România.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
1. Restaurarea, reabilitarea şi conservarea monumentului în condiţiile păstrării identităţii arhitecturale originale.
2. Amenajarea unui spaţiu expoziţional în cadrul acestuia, în care să fie evidenţiate, la nivelul 1, informaţii istorice privind participarea României la Marele Război Mondial, cu privire specială asupra campaniei din 1916 şi a luptelor de pe Valea Prahovei, iar la nivelul 2, aspecte de referinţă privind construirea monumentului.
3. Creşterea numărului de vizitatori prin introducerea monumentului în circuitele turistice naţionale şi internaţionale.
4. Digitizarea monumentului şi realizarea unui site web dedicat.
5. Dezvoltarea de parteneriate şi implicarea actorilor relevanţi atât în activităţi comune de promovare a monumentului, desfăşurate pe durata implementării proiectului, cât şi în dezvoltarea unei strategii de marketing pe termen mediu şi lung (aplicabilă în perioada de sustenabilitate a proiectului).
6. Organizarea unei competiţii de elaborare de planuri de marketing/ promovare a monumentului pe termen mediu şi lung, la care vor participa studenţi (spre exemplu, din cadrul facultăţilor de turism, comunicare şi relaţii publice).
7. Crearea de experienţe autentice la locaţia monumentului, având ca obiectiv promovarea identităţii naţionale, cultural-artistice şi spirituale a poporului român (concerte, ceremonii, alte tipuri de evenimente).
8. Elaborarea de materiale de promovare (stickere autocolante, reportaj/documentar) şi distribuirea, publicarea şi/sau difuzarea acestora prin intermediul canalelor media tradiţionale şi alternative.
9. Organizarea unui concurs online de fotografie având ca obiectiv monumentul vizat şi promovarea fotografiilor premiate prin intermediul paginii web si Facebook a monumentului.
10. Derularea unei campanii în şcoli şi licee privind simbolistica monumentului istoric, a gravităţii fenomenului de vandalism asupra obiectivelor cultural-istorice, a importanţei protecţiei mediului şi organizarea de sesiuni de ghidaj montan pentru elevi către locaţia monumentului.
Top